Τρόποι Πληρωμής

Στο κατάστημά μας μπορείτε να πληρώσετε με τους παρακάτω τρόπους:

1) Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας: Το ηλεκτρινικό και φυσικό κατάστημα της S & M PHOTOSHINE LTD δέχεται τις όλες τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa και Mastercard. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και την ταυτότητά σας. Δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο που επιδεικνύει την πιστωτική κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει με αυτή για εσάς. Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται στα στοιχεία και για λογαριασμό εταιρείας τότε η πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να είναι εταιρική, δηλαδή να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας θα πρέπει να βρίσκεται επίσης ο κάτοχος της εταιρική πιστωτικής κάρτας, με την κάρτα και την ταυτότητα του.

2) Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή):

Πληρώστε τον συνεργάτη της εταιρείας μας, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει για όλη την Ελλάδα και Κύπρο. Για την Ελλάδα σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, παραστατικά αξίας άνω των 500 Ευρώ (με ΦΠΑ) προς ιδιώτες (Απόδειξη Λιανικής) και παραστατικά αξίας άνω των 500 Ευρώ (με ΦΠΑ) προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοφλούνται ΜΟΝΟ με τους παρακάτω τρόπους:

  • Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
  • Χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα

3) Πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης / μεταφοράς / εμβάσματος:

Μπορείτε να προεξοφλήστε την παραγγελία σας στον ακόλουθο λογαριασμό της Τράπεζας που συνεργαζόμαστε όπως αναφέρεται στα στοιχεία παρακάτω:

Τράπεζα Κύπρου
IBAN: CY21002001950000357019806575
Ονομα δικαιούχου: S & M PHOTOSHINE LTD
SWIFT/BIC: BCYPCY2N

*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία της κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός παραγγελίας εφόσον είναι διαθέσιμος ή το ονοματεπώνυμό σας ή η επωνυμία της εταιρείας σας.

4) Πληρωμή στο κατάστημα:

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωση της παραγγελίας επιλέξτε στη Μέθοδο Αποστολής το «Παραλαβή από κατάστημα» εαν είστε κάτοικος Κύπρου. Εφόσον τα προϊόντα είναι άμεσα διαθέσιμα, τότε μπορείτε άμεσα να τα παραλάβετε από το κατάστημά μας. Η εξόφληση της παραγγελίας θα γίνει στο ταμείο του καταστήματος κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση που επιλέξετε να εξοφλήσετε τη παραγγελία σας με πιστωτική κάρτα σας ενημερώνουμε ότι η χρέωση θα γίνει στο κατάστημα. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητα σας (ή το διαβατήριο) κατά την εξόφληση της παραγγελίας στο ταμείο του καταστήματος.

 

Payment methods

In our store you can pay in the following ways:

1) Payment by Credit Card:

Credit Card Payment: The online & physical store of S & M PHOTOSHINE LTD accepts all Visa and Mastercard credit and debit cards. In case you choose to pay by credit or debit card you must be present at the receipt of your order with your credit card and your ID. It is not allowed to receive the order from a third party who displays the credit card and wishes to pay with it for you. In case the order is made on behalf of a company then the credit card you use must be corporate, ie it must have been issued for the respective company. Upon receipt of the order, the holder of the corporate credit card must also be present, with his card and ID.

2) Payment upon receipt of the order at your place (cash on delivery):

Pay the partner of our company, upon delivery of your order at your place. The cash on delivery method is valid for all of Greece and Cyprus. For Greece, according to the current tax provisions, vouchers worth more than 500 Euros (including VAT) to individuals (Retail Receipt) and vouchers worth more than 500 Euros (including VAT) to professionals / companies should be paid ONLY in the following ways :

  • Deposit / transfer to a bank account
  • Debit on credit or debit card

3) Payment by bank deposit / transfer / wire:

You can discount your order on the following account of the Bank we work with as mentioned in the following information:

Bank of Cyprus
IBAN: CY21002001950000357019806575
Beneficiary name: S & M PHOTOSHINE LTD
SWIFT/BIC: BCYPCY2N

*ATTENTION: The reason for the deposit should indicate the order number if it is available or your name or the name of your company.

4) Payment at the store:

In the final stage of completing the order, select “Receipt from store” in the Shipping Method if you are a resident of Cyprus. If the products are immediately available, then you can pick them up immediately from our store. The payment of the order will be made at the cash register of the store upon receipt. In case you choose to pay for your order with a credit card, we inform you that the charge will be made at the store. You must have your credit card and ID (or passport) with you when paying for the order at the store cashier.

0